Foto: Colourbox

Miljöbedömningarna är olika

Sveriges fyra miljöbedömningssystem har olika inställning till koppar. Enligt Byggvarubedömningen och Svanen miljömärkning ska materialet fasas ut, klassningen hos Basta och SundaHus är mer tolerant.

Varför har Svanen miljömärkning beslutat att fasa ut koppar?

Ragnar Unge– Koppar är en tungmetall vars koncentration i vår miljö inte ska höjas. Redan vid måttligt förhöjda halter kan koppar ge upphov till skadliga effekter på mark- och vattenorganismer. Koppar tillhör de jämförelsevis mest giftiga metallerna för vattenlevande organismer. Minst hälften av den koppar som kommer in till reningsverken har sitt ursprung från tappvattenrör i fastigheter. De största källorna för koppar till avloppsreningsverk och till sjöar och hav i Stockholm är kranvatten via kopparledningar 3 500 kg/år och fordonstrafik cirka 5 800 kg/år. Byggnader med kopparplåt bidrar med cirka 1 200 kg/år, säger Ragnar Unge, vd för Svanen (Miljömärkning Sverige AB).

 

SundaHus gör inte samma bedömning eftersom koppar i fast form inte klassificeras som miljöfarligt av Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. Kunder som vill undvika materialet har möjlighet att bevaka vilka produkter som har koppar med hjälp av ett filter.Jane Wigren

– Just nu följer vi den officiella klassificeringen av koppar. Det finns inga faroangivelser kopplat till massiv koppar. Tidigare gick vi efter vad PRIO sa, men man har blivit tvungna att förhålla sig till vad som gäller för hela EU genom ECHA. Därför får både koppar och zink snälla bedömningar hos oss i dag, säger Jane Wigren, chef för miljöbedömningsverksamheten på SundaHus.