Leed är ett av de många miljöklassningssystemen.

Installatörer långt efter

DEBATT Miljöklassningssystem och LCA-analyser visar på stora brister i dokumentationen från installationsbranschen. Det menar Johnny Kellner, energi- och klimatstrateg, som jämför med den övriga byggbranschen.

Det finns i dag ett stort intresse för miljöklassning av byggnader, både i Sverige och internationellt. Det saknas däremot ett gemensamt standardsystem för miljöklassning, vilket förvirrar och gör det svårt för byggherrar och entreprenörer att välja och göra direkta jämförelser.

Kanske har vi för många miljöklassnings- och varubedömningssystem som konkurrerar med varandra? En stor brist som försvårar LCA-analyser är att entreprenörer från VVS- och elbranschen i dag har svårt att leverera tillförlitlig dokumentation i form av EPD. (Environmental Product Declaration).

De vanligaste miljöklassningssystemen för byggnader är Green Building, Breeam, Leed, Ceequal, Miljöbyggnad (enbart i Sverige) samt Svanen (i Norden). En stor fördel med miljöklassning är att den driver på byggbolagens miljöarbete och samtidigt utgör ett utmärkt instrument för kvalitetsstyrning. För byggherren och entreprenören krävs det ofta hjälp av utomstående expertis.

Ett exempel på frågor som fortfarande är obesvarade är hur nanopartiklar som tillsätts ett material på sikt riskerar att påverka hälsan? Nanopartiklar används även inom ventilationsbranschen. Svanen är ett undantag som ställer krav på hur nanopartiklar får användas.

Brister i användbar data

I samband med bland annat Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, och Näringsdepartementets projekt ”Klimatpåverkan av nyproducerade flerbostadshus med jämförande LCA-analyser etapp III” där LCA-studier pågår tillsammans med KTH, IVL och Sveriges Byggindustrier, blir brister i tillgänglig användningsbar data uppenbar.

EPD saknas generellt från entreprenörer inom installationsbranschen, vilket avsevärt försvårar arbetet. En EPD är en miljövarudeklaration som är ett oberoende verifierat och registrerat dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Indata från byggentreprenörerna för stomme och inredning är betydligt bättre.

På uppdrag av regeringen kommer Boverket inom kort att presentera krav på klimatdeklarationer. Myndigheten kommer att föreslå att klimatdeklarationen inledningsvis gäller vid uppförande av flerbostadshus och lokaler. Först ska emellertid förslaget tas av lagrådet.

Installationsbranschen är efter

En byggnads stomme förväntas ha längre livslängd än VVS- och elinstallationer. Krav måste kunna ställas på enklare demontering och återvinning av installationerna. Bristfällig dokumentation och frånvaron av EPD från entreprenörer i VVS- och elbranschen innebär i dag stora svårigheter att utföra LCA-analyser. För enskilda produkter finns EPD:er men här krävs det en tydlig förbättring.

Entreprenörer från installationsbolagen ligger med andra ord långt efter övriga branscher. Här har företrädare för installatörernas intresseorganisationer ett arbete som de snarast måste påbörja så att LCA-bedömningar av den totala byggprocessen kan bli ett användbart verktyg för byggbranschen så att branschen inte står handfallna när krav på klimatdeklarationer kommer.

Johnny Kellner, energi- och klimatstrategJohnny Kellner Foto: Jan Fredriksson