Logga in

Polisinspektioner efter papperslösa på arbetsplatser

Publicerad
13 sep 2017, 15:23

Polisinspektioner på arbetsplatser efter papperslösa och höjd miljöbilspremie, är några exempel på höstens regeringsförslag.

Propositionerna släpps från och med 12 september fram till mitten av januari 2018. Först ut är höstbudgeten som presenteras redan nästa vecka.

Här nedan är listan över de aktuella regeringsförslagen. Datumet avser den dag som propositionen överlämnas till riksdagen:

Så ser nya stödet till småföretagarna ut

 1. Budgetpropositionen för 2018, 20 september. Känt hittills när detta skrivs är bland annat en miljardsatsning på att fler utrikesfödda snabbare ska komma in på arbetsmarknaden, fler platser till Yrkesvux och Yrkeshögskolan, en utvidgning av ”växa-stödet” för enskilda företag, investeringsstöd för solceller och höjd miljöbilspremie.
 2. Ändringar i varumärkeslagen, 13 september. Varumärkes- och firmalagen samt lagen om rättegången i arbetstvister ska avse den nya EU-förordningen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 3. Arbetsplatsinspektioner, januari 2018. Polisen får göra inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare inte har personer anställda i strid mot utlänningslagen. Sanktionsavgiften mot arbetsgivare höjs. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.
  Regeringen backar om 3:12-reglerna
 4. Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen, 3 oktober. Vid en bedömning av om alla verksamma delägare ska anses som en enda delägare – och företaget därmed ska anses vara ett fåmansföretag – ska hänsyn även tas till delägares eller någon närståendes verksamhet. Träder i kraft 1 januari 2018, enligt förslaget.
 5. Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv, september. Huvudman för grundskola eller specialskola ska ansvara för att praktisk arbetslivsorientering (prao) anordnas under sammanlagt minst tio dagar för alla elever i grundskolan från och med årskurs 8 och i specialskolan från och med årskurs 9. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 6. Energipolitikens inriktning, november. Investeringar sker i bland annat laddstolpar, biogasanläggningar och energieffektivisering. Stöd till sol- och vindkraft ökas och målet är 100 procent förnybar elproduktion. En utredning om energieffektivisering ska presenteras senast 28 februari 2018. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 oktober 2018. 
  Regeringen vill återinföra radonbidrag
 7. Ny strålskyddslag, december. Sverige ska ta fram en nationell handlingsplan för att bland annat åtgärda radon i bostäder och på arbetsplatser. Strålskyddsdirektivet ska införlivas i svensk lag den 6 februari 2018.
 8. Ändringar i konkurrenslagen, 14 september. Konkurrensverket blir första instans i frågor om företagskoncentrationer, besluten kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 9. Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet, 10 oktober. Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten är skyldig att göra faroanalyser och lämna förslag till egenkontrollprogram. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 februari 2018.

Läs om alla nya regeringsförslag här.