Ventilationstvist avgjord i ny domstol

Publicerad 28 sep 2016, 13:57

2006 förbjöd Marknadsdomstolen (MD) en ventilationstillverkare att påstå att den uppfunnit kanalfläkten. Enligt en färsk dom i nyinrättade Patent- och marknadsdomstolen bröt tillverkaren mot förbudet under årets Nordbygg-mässa. Därför ska företaget betala det förelagda vitesbeloppet på 500 000 kronor samt ersätta konkurrentens rättegångskostnader på nära 80 000 kronor.

I MD:s dom i juli 2006 förbjöds Systemair vid vite att i sin marknadsföring påstå att man uppfunnit kanalfläkten. Systemair hade stämts av konkurrenten Östberg. Av domskälen framgår att Systemair inte kunnat styrka att dess företrädare Gerald Engström hade uppfunnit fläkten. MD fann dock inte heller att Östberg lyckats styrka att dess företrädare Hans Östberg ensam uppfunnit kanalfläkten.

Patent- och marknadsdomstolen fastslår i gårdagens dom att Systemair i sin monter på Nordbyggmässan den 5–8 april i år förevisade en kanalfläkt av den typ som var föremål för MD:s tidigare prövning. I direkt anslutning till kanalfläkten gjordes ett marknadsföringspåstående: ”Hur Systemair gick från lokal innovatör av kanalfläktar till global tillverkare av ventilationsprodukter”.

Östberg ansåg att Systemair överträdde MD:s vitesförbud i montern på Nordbygg och stämde företaget. Systemair menade att förbudet inte överträtts: ”Ett påstående om att vara en lokal innovatör av kanalfläktar är inte samma sak som det förbjudna påståendet om att ha uppfunnit kanalfläkten”.

Patent- och marknadsdomstolen anser att MD:s vitesförbud måste förstås så att det avser själva påståendet att Systemair är det företag som har uppfunnit kanalfläkten och inte endast användningen av den exakta formuleringen i förbudet. Enligt domstolen ger marknadsföringen den genomsnittlige besökaren på Nordbyggmässan intrycket att Systemair är innovatör av, det vill säga har uppfunnit, en sådan kanalfläkt som har visats. Domstolen finner det utrett att Systemair objektivt sett har överträtt vitesförbudet.

Domen kan överklagas senast den 18 oktober i år till Patent- och marknadsöverdomstolen. Prövningstillstånd krävs.

Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen är särskilda domstolar som inrättades den 1 september år. Samtidigt upphörde Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen som myndigheter.

Patent- och marknadsdomstolen, som är första instans, utgör en del av Stockholms tingsrätt. Patent- och marknadsdomstolens avgöranden kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen som är en del av Svea hovrätt.

Läs hela domen här>>