Stor tillväxt av bostäder

Publicerad 15 sep 2016, 13:31

Bostadsmarknaden går på högvarv och tillväxttakten är starkast i större kommuner utanför storstadsområdena. I år startar byggandet av drygt 63 500 bostäder samtidigt som det även påbörjats skolor, sjukhus och kommersiella lokaler, rapporterar Prognoscentret.

2016 blir fjärde året i rad med stark tillväxt i den svenska byggmarknaden. Men tillväxten dämpas dock under de närmsta åren då räntan inte längre ger samma tillväxtstimulans och bristen på arbetskraft blir allt högre, varnar Prognosinstitutet.

2015 påbörjades drygt 46 500 bostäder, en ökning med 27 procent sedan föregående år. Byggandet av småhus och bostadsrätter steg tack vare stigande bostadspriser, ökande reala inkomster och en stärkt arbetsmarknad. Även hyresrättsbyggandet kom igång tack vare stark efterfrågan, låga kreditkostnader och ökat fokus på studentbostäder.

Under 2016 har bostadsproduktionen fortsatt att öka kraftigt och bostadsrättsbyggandet har stigit mest. Flera nya aktörer har kommit in på marknaden och möjliggjort en kraftig tillväxt i byggandet. Att många vill bygga bostadsrätter beror givetvis på den snabba bostadsprisökning under de senaste åren i kombination med låga kreditkostnader vilket lett till höga vinstmarginaler.

Prognosinstitutet bedömer att 63 500 bostäder påbörjas under året, en ökning med cirka 36 procent från 2015. Det kommer dock att vända nedåt från de höga nivåerna. Avmattningen är främst ett resultat av kreditrestriktioner, svagare arbetsmarknad och en dämpad konjunkturutveckling, menar Prognosinstitutet.

För lokalbyggandet är förutsättningarna, överlag, gynnsamma och det är affärsbyggandet som procentuellt sett utvecklas starkast i år. Den positiva utvecklingen för privata byggtyper är en effekt av god tillväxt i privat konsumtion.

Enligt Prognosinstitutet ökar även offentligt byggande efter en svag utveckling 2015. Påbörjandet under prognosperioden präglas till stor del av prioriteringar mot vård- och undervisningsbyggnader drivna av demografiska behov och förhållandevis god ekonomi i kommun och landsting.

Den konsumentdrivna delen av renoveringsmarknaden dämpas i år. Sänkningen av ROT-avdraget tillsammans med amorteringskravet är de stora anledningarna. Fastighetsbolagens bostadsrenoveringar ökar däremot men i en långsam takt, framför allt på grund av ökat fokus mot nyproduktion.