Optimism inom byggsektorn

Publicerad 26 feb 2016, 11:45

Barometerindikatorn föll 3,7 enheter i februari, till 108,4. Alla sektorer i företagsbarometern bidrog till nedgången med undantag för bygg- och anläggningsverksamhet, där företagen rapporterar om ett oförändrat läge. Och trots fallet fortsätter indikatorn att visa på en starkare tillväxt än normalt i den svenska ekonomin. Det visar Konjunkturinstitutets senaste barometer för företag och hushåll som presenterades i dag.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ändrades inte nämnvärt i februari och visar för sjätte månaden i rad på ett mycket starkt läge. Byggföretagens förväntningar på tre månaders sikt är betydligt mer optimistiska än normalt om såväl orderstockar och byggande som sysselsättning.

Bakom siffrorna utmärker sig företagen som är relativt nöjda med nuvarande efterfrågeläge och planerar att nyanställa i hög grad. Hushållens konfidensindikator ökade marginellt, men ligger fortfarande under det historiska genomsnittet. Det är hushållens pessimistiska syn på svensk ekonomi som håller nere indikatorn medan synen på den egna ekonomin är den mest positiva på drygt åtta år.

Förra månadens kraftiga uppgång i tillverkningsindustrins konfidensindikator tycks ha varit tillfällig. I februari föll indikatorn tillbaka igen, till 115,7, vilket ändå är något över vad som uppmättes i december. Värdet signalerar om ett mycket starkt läge i tillverkningsindustrin.

Företagen rapporterar i februari om lagom stora färdigvarulager, till skillnad från i januari då de angav att lagren var för små. Omslaget bidrar negativt till förändringen i konfidensindikatorn. Det gör även synen på orderstockarnas storlek, som är något mindre positiv. Produktionsplanerna har däremot justerats upp till att vara betydligt mer optimistiska än normalt, enligt Konjunkturinstitutet