Ny certifiering för gröna värmesystem

Publicerad 7 nov 2012, 10:28

Regeringen föreslår i en proposition att det från årsskiftet införs ett system för frivillig certifiering av installatörer av värmesystem som drivs med förnybara energislag. Förslaget berör små pannor och ugnar som drivs med biomassa, solcells- och solvärme, ytnära jordvärme samt värmepumpar.

Som VVS-Forum tidigare skrivit blir det således inget krav på installatörscertifiering, om riksdagen röstar igenom regeringsförslaget. Det nya, frivilliga certifieringssystemet ska tas in i en särskild lag som träder i kraft den 31 december 2012.

Certifieringen får bara utföras av certifieringsorgan som är ackrediterade för uppgiften. Vidare föreslås att Boverket ska ta fram föreskrifter om de krav som måste vara uppfyllda, dels för att bli ackrediterad som certifieringsorgan, dels för att bli certifierad som installatör.

Kraven ska baseras på kriterierna i EU:s förnybartdirektiv (bilaga IV till direktiv 2009/28/EG).

Energimyndigheten har i sitt remissvar påpekat att det är avgörande med information och att marknaden efterfrågar certifierade installatörer för att frivilligheten ska fungera.

I utredningen föreslås att Energimyndigheten samverkar med branschen och andra berörda myndigheter i ett certifieringsutskott. Utskottet ska informera om systemet gentemot småhusägare, installatörer med flera.

Sen tidigare är det dock lag på att ha ett företagscertifikat samt ett personcertifikat för den som utför ingrepp i köldmediekretsen.